Op woensdagavond 10 mei hield BC Mariken haar Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Kantine van de Boog. Het was goed om te zien dat er veel leden waren gekomen en dat er betrokkenheid is bij de vereniging. Voor de mensen die er niet bij waren geven we hierbij een update over de besproken zaken en besluiten.

Bestuursupdate

Update verbouwing Jan Massinkhal
Zoals in eerdere artikelen is vermeld heeft de gemeente grote plannen om een nieuwe hal te bouwen op de plek van de Jan Massinkhal. De gemeente staat in contact met ons om onze verwachtingen voor de nieuwe hal te bespreken. De verwachting is dat de huidige Jan Massinkhal eind 2025 gaat sluiten en in de loop van 2027 weer opengaat. Dit betekent dat we twee seizoenen niet van onze vertrouwde zaal gebruik kunnen maken. De gemeente is aan het zoek naar alternatieven, hierbij kun je denken aan gymzalen van scholen. Alle binnensportverenigingen zullen in die twee jaar moeten inleveren op hun zaalruimte zodat de lasten niet alleen bij de verenigingen in de Jan Massinkhal uitkomen. Het is fijn om te merken dat de gemeente ons op de hoogte houden, desondanks verwachten we het dat de desbetreffende seizoenen heel anders zullen zijn dan dat we gewend zijn binnen onze vereniging. We houden iedereen op de hoogte van ontwikkelingen via de website en de nieuwsbrief.

Uitkomsten ledenenquete
De resultaten van de ledenenquête die elk jaar wordt verzonden zijn besproken in de ALV. De resultaten gaan binnenkort gedeeld worden op de website.

Statutenwijziging
De statutenwerkgroep bestaande uit Armand Fanchamps, Kevin Smit en Irene Schouten hebben een conceptversie van de vernieuwde statuten rondgestuurd aan een paar leden om ook hun input te horen. Het doel is om hier in de najaarsALV een versie te kunnen presenteren.

Clubdag 2023
Afgelopen april was de eerste keer dat we een ‘Clubdag’ hebben georganiseerd. In de ALV van mei 2022 is hier over gestemd en gekozen om in plaats van de clubkampioenschappen op drie verschillende avonden te organiseren om hier één dag van te maken voor alle leden van de club. We hebben dit geëvalueerd met de betrokkenen en we zijn over het algemeen tevreden over de dag. Het was leuk om te zien dat er goed gemengd werd tussen verschillende groepen. De activiteiten naast de baan werden niet even goed bezocht, wellicht omdat mensen heel druk bezig waren op de baan. We nemen de leerpunten mee voor de organisatie van volgend jaar.

Nieuwe ledenadministratie
Voorheen gebruikte BC Mariken een gratis ledenadministratie dat werd aangeboden door de bond. Helaas heeft de badmintonbond besloten om dit te stoppen en over te stappen op een andere ledenadministratie met een basis en premiumversie. De basisversie is te basaal om een goede administratie in bij te houden. Voor de premiumversie moet je betalen. Dit was de aanleiding voor het bestuur om ook naar andere administratiesoftware te kijken. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het gebruik van Conscribo, want bij deze software kan je ook de boekhouding bijhouden. Dit vinden wij een grotere verbetering ten opzichte van de oude situatie. Hier zitten wel kosten aan verbonden en deze zijn opgenomen in de nieuwe begroting. Het geeft ook andere voordelen want hierdoor kunnen we o.a. digitaal gaan inschrijven. 

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd
Afgelopen jaar is het bestuur druk bezig geweest met het project Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT). Centraal hierin stond de belweek die we hebben gehouden in februari. Door deze actie hebben we weer een sponsorcommissie kunnen opzetten en is er een Whatsappgroep ontstaan voor mensen die eenmalig of kleinere vrijwilligerstaken op zich willen nemen. We zijn enthousiast over de uitkomsten van het project, maar de waardering, begeleiding en werving van vrijwilligers zal altijd een aandachtspunt blijven.

Voorstel nieuwe trainingstijden dinsdagavond

Het bestuur en TC hebben de ALV een voorstel gepresenteerd om de dinsdagavondtraining anders in te delen. Er zijn meerdere redenen hiervoor: Er willen meer mensen training  volgen dan nu mogelijk is. Er is een stijging in het aantal competitiespelers, maar ook in het aantal mensen die alleen training wil volgen. Er is nu al een wachtlijst voor sommige trainingsgroepen. Daarnaast is het erg lastig om nieuwe trainers te werven en een nieuwe indeling van de tijd zou dit makkelijker maken, want er zijn maar drie trainers tegelijkertijd nodig in plaats van vijf en de trainers kunnen achter elkaar twee trainingen geven. De indeling zou het mogelijk maken om kleinere trainingsgroepen te maken waardoor de trainingskwaliteit verhoogd worden. Sommige trainingsgroepen zijn nu te groot voor één trainer. De trainingstijd gaat dan terug naar 1 uur en een kwartier en er wordt training gegeven in twee blokken. Wel wordt er mogelijkheid gecreëerd om vrij te spelen in het andere blok voor de mensen die dan gaan training hebben.

Op de ALV werd flink gediscussieerd over de voor- en nadelen van het plan. De trainingstijd wordt verkort en dat was voor veel mensen een belangrijk nadeel. Ook is het voor sommige leden uit persoonlijke overweging vervelend om vroeger of later te moeten beginnen of eindigen. Ook werd er bediscussieerd of het wel handig om groei mogelijk te maken als we over twee jaar geen vaste zaal tot onze beschikking mogelijk te maken.

Vicky, de voorzitter TC, legde aan de hand van een presentatie uit dat verschillende andere mogelijkheden verkend waren (zoals trainen op woensdag, trainingen verspreiden op de donderdag, dinsdag exclusief maken voor competitiespelers of de huidige situatie behouden) maar dat dit in de ogen van het bestuur en TC de beste optie leek. Argumenten werden uitgewisseld en uiteindelijk heeft iedereen gestemd en is het voorstel aangenomen door de ALV. Hierbij wordt gestreefd naar trainingstijden van 19.45-21.00 en 21.00-22.15uur. Tevens wordt de trainingskwaliteit belangrijker gevonden dan onvoorwaardelijke groei. Het bestuur belooft om deze verandering goed te monitoren.

Beleidsplan en begroting seizoen 2023-2024

Alle beleidsplannen werden één voor één nagelopen waarna er op sommige plannen enkele vragen of opmerkingen werden genoteerd. Zo werd er benoemd dat het verstandig is om de huidige verenigingsvisie op korte termijn te evalueren aangezien deze alweer uit 2019 stamt. Ook kwamen er vragen over het stimuleren van jeugd met veel ambitie en talent.

De begroting werd ook gepresenteerd waarbij er ook gestemd werd over een contributieverhoging. Er zijn stijgende kosten aankomend jaar waarvan de grootste een stijging is in zaalhuur van ongeveer 7%. Desondanks hebben we de verhoging beperkt weten te houden doordat er nog een financieel overschot is van de coronajaren. Het bestuur wil dit overschot langzaam afbouwen over een periode van vijf jaar. Aankomend jaar is daarom bewust begroot op een verlies van 6000euro. De ALV heeft de voorgestelde beleidsplannen en begroting akkoord gevonden.

Bestuurs- en commissiezaken

De volgende wisselingen binnen het bestuur zijn voorgesteld en geaccepteerd door de ALV:

  • Hans Offereins is afgetreden als secretaris. Mark Kuilder neemt zijn rol over.
  • Frank Wagenaar is herkozen als penningmeester voor een nieuw termijn
  • Clark Nowack is afgetreden als voorzitter RBC. Thijs Kuijpers zal zijn positie interim overnemen.

De volgende wisselingen binnen andere commissies zijn voorgesteld en geaccepteerd door de ALV:

  • Karen Meijer is afgetreden als TC lid en competitieleider. Jeroen Jansen neemt haar rol over.
  • Paul Deneer en Harrie Nagtegaal zijn afgetreden als lid RBC. Jaklien Rinkens neemt plaats in de RBC.
  • Lynn Appels is afgetreden als JC lid.

Vertrouwenscontactpersonen:

  • Yolande Hartkamp stopt als vertrouwenscontactpersoon. Shoghi Lips blijft deze functie vervullen en Manon van der Meeren vervangt Yolande.

Tegen elf uur sluit Irene de vergadering en iedereen dit aanwezig was bij de ALV werd hartelijk bedankt voor zijn/haar komst.