Afgelopen woensdagavond was het weer tijd voor de najaars-ALV die elk jaar gehouden wordt. Deze avond werden er zelfs twee ALV’s gehouden, zoals eerder aangekondigd, omdat de statuten mogelijk geüpdatet zouden worden. Om 20.00 uur verzamelden alle geïnteresseerde leden in de kantine van Sporthal de Boog.

Eerste ALV
De eerste ALV duurde maar kort. Inhoudelijk stonden er slechts twee punten op de agenda. De notulen van de vorige ALV (deze werd zonder bijzonderheden aangenomen) en de stemming voor de statuten. Volgens de ‘oude’ statuten moest er voor een stemming voor wijziging van de statuten tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Omdat het bestuur verwachtte dat dit niet gehaald zou worden, zou er diezelfde avond nog een tweede ALV volgen. Het benodigde aantal aanwezige leden werd inderdaad bij lange na niet gehaald. Daarom werd de inhoudelijke behandeling van de statutenwijziging doorgeschoven naar de volgende ALV.

Tweede ALV
De tweede ALV begon met enkele mededelingen vanuit het bestuur:

  • Voorzitter Irene lichtte toe dat er sinds de vorige ALV geen inhoudelijke update is over de verbouwing van de Jan Massinkhal. De gemeente werkt op dit moment aan het ‘Programma van Eisen’ en verwacht dat ze begin 2024 hier weer met ons over in gesprek kan gaan.
  • Sinds begin dit seizoen gebruikt het bestuur een nieuwe ledenadministratie ‘Conscribo’. De vorige ledenadministratie werd gratis aangeboden door Badminton Nederland, maar de bond had besloten om hiermee te stoppen. Daarom moest het bestuur op zoek naar een alternatief. De keuze is gevallen op Conscribo, met name omdat we daarin de ledenadministratie en boekhouding kunnen combineren. Ook is het vanaf nu mogelijk om je digitaal in te schrijven.
  • De vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) en het bestuur willen de bekendheid van de VCP’s vergroten. Dit gaan ze onder andere doen door langs de trainingsgroepen te gaan. Ook heeft Manon, een van de VCP’s, recent een cursus gevolgd om de kennis van de VCP’s te vergroten.
  • Het bestuur is nog steeds hard bezig met de verbetering van het vrijwilligersbeleid. Afgelopen jaar is er een belronde geweest om leden te stimuleren vrijwilligerswerk op te pakken. Dit was een gedeeltelijk succes. Met name voor vrijwilligers bij de jeugd en voor de ‘grotere’ vrijwilligersfuncties zijn er te korten. Het Transferpunt Sport van de HAN helpt het bestuur op dit moment om het beleid hierover te verbeteren.
  • Sinds dit seizoen is er op de dinsdagavond een nieuwe trainingsopzet. Er is nog geen officiële evaluatie geweest: deze zal opgenomen worden in de ledenenquête. Aanvankelijk was er een ledenstop om de vulling van de zaal tijdens de trainingen en het vrijspelen te beoordelen. Het blijkt wel mogelijk om nog nieuwe leden aan te nemen, maar dit is afhankelijk van de trainingsgroep. De TC hoort graag als je al feedback hebt en deze alvast wil doorgeven. Dat kan bijvoorbeeld via ons contactformulier of persoonlijk. Je kan ook wachten op de ledenenquête, die meestal aan het begin van het kalenderjaar wordt verzonden.

Aanpassing statuten
Het volgende punt was het voorstel over de aanpassing van de statuten. De statutenwerkgroep bestaande uit Armand, Irene en Kevin is het afgelopen jaar bezig geweest om de gehele statuten door te lopen en te verbeteren. Voor meer informatie over de redenen en de inhoudelijke wijzigingen kun je deze samenvatting lezen, die is opgesteld en verzonden bij de uitnodiging voor deze ALV. De aangepaste statuten werden aangenomen met de volgende wijzigingen:

  • Artikel 15, lid 3. De zin: “Hierin wordt in elk geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het vier ogen principe wordt toegepast” is eruit gehaald en wordt opgenomen in het huishoudelijke regelement.
  • Artikel 15, lid 6. Het genoemde percentage van 10% wordt vervangen door de zin ‘met een door het huishoudelijk reglement vastgesteld percentage’.
  • Artikel 20, lid 10 werd in zijn geheel verwijderd.

Er werd unaniem vóór gestemd door de aanwezige leden inclusief machtigingen. De statuten zijn geldig nadat het bestuur bij de notaris is langsgeweest. Daarna kan je de nieuwe versie vinden op onze Documenten-pagina.

Huishoudelijk reglement
Ook het huishoudelijk reglement (HR) kwam aan bod in deze ALV. Het HR werd zodanig aangepast dat het aansluit bij de nieuwe statuten. Inhoudelijk betekende dit alleen dat er enkele verwijzingen werden verwijderd. De wens bestaat om het gehele reglement opnieuw te beoordelen en aan de ALV voor te leggen, maar dat is niet voor deze ALV gelukt. Ook het HR werd unaniem aangenomen door de aanwezige stemgerechtigden.

Discussieronde: competitie binnen BC Mariken
Na deze twee, wat zwaardere punten was er een discussiepunt ingebouwd in de ALV. Bestuurslid Mart verdeelde de aanwezigen in groepjes. Vervolgens werd er gediscussieerd over verschillende stellingen die gingen over de competitie bij BC Mariken. Elk groepje had een gespreksleider en een notulist. De inbreng van de leden zal gebruikt worden bij het verder maken van het beleid.

Jaarverslag seizoen 2022-2023
BC Mariken maakt ieder seizoen een jaarverslag van het afgelopen seizoensjaar. Deze wordt steevast besproken op de najaars-ALV. In het verslag vertellen de commissies wat ze hebben gedaan en presenteerd het bestuur het financieel jaarverslag. Het jaarverslag wordt altijd van tevoren gemaild naar alle leden bij de uitnodiging van de ALV. Het jaarverslag werd goedgekeurd door de ALV.

Plan sponsorcommissie
Martijn van Rossum, de voorzitter van de nieuwe sponsorcommissie, kreeg op de ALV ook even kort de gelegenheid om het plan van de sponsorcommissie toe te lichten. Met een flitsende presentatie vertelde hij over alle mooie plannen die de sponsorcommissie heeft gemaakt. Ook wordt er hulp ingeroepen van de overige leden.

Bestuurs- en commissiezaken
Het laatste agendapunt van de ALV waren de bestuurs- en commissiezaken. Helaas is er geen vervanger gevonden voor aftredend voorzitter Irene. Ook voor Vicky, de aftredende voorzitter van de TC, is er geen vervanger gevonden. Het bestuur verwacht wel dat het de zaken draaiende kan houden met de overgebleven bestuursleden, maar grote beleidspunten zullen de komende tijd moeilijk worden. Wel is er voortaan een volledige continuïteitscommissie, namelijk Karen, Pepijn en Jouke. Ook de kascommissie is succesvol gevuld door Jouke en Taco.

Iets na 23.00 uur werd de ALV afgesloten. Daarna dronken enkele enthousiastelingen nog een drankje aan de bar.