Zoals eerder gecommuniceerd via de website en de nieuwsbrief vindt op woensdag 29 november de volgende algemene ledenvergadering (ALV) van BC Mariken plaats. We vergaderen in de kantine van Sporthal de Boog. Vooraf aanmelden voor de ALV is niet nodig. In de pauze krijgen alle aanwezigen een drankje aangeboden namens de vereniging. Hopelijk zien we zoveel mogelijk mensen bij de ALV!

Vanwege een voorstel voor nieuwe verenigingsstatuten zal de avond iets anders verlopen dan bij een ‘reguliere’ ALV. In dit bericht leggen we uit wat je kunt verwachten.

Wat zijn statuten?
De statuten zijn de ‘grondregels’ van onze vereniging. In de tekst staat onder meer wat het doel van BC Mariken is: ‘het doen beoefenen en het bevorderen van de badmintonsport’. Ook ligt vast hoe de besluitvorming gaat, wat de taken zijn van het bestuur en de verschillende commissies en welke verplichtingen leden hebben. De vorige statuten dateren namelijk nog vanuit 1989. De huidige statuten vind je op onze Documenten-pagina.

Waarom willen we de statuten wijzigen?
De wijziging van de statuten is deels uit nood geboren. Sinds 1 juli 2021 geldt in Nederland namelijk de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), waaraan alle verenigingen moeten voldoen. Volgens deze wet moeten enkele artikelen of aanpassingen worden opgenomen in de statuten.

Het bestuur vond dit een goede aanleiding om onze statuten eens grondig tegen het licht te houden. De afgelopen tijd heeft een speciaal opgerichte werkgroep Statuten (Armand, Irene en Kevin) de oude statuten van begin tot eind doorgenomen en deze aangepast aan de huidige tijd.

Hoe kunnen we de statuten wijzigen?
Omdat BC Mariken een vereniging is, kunnen de statuten alleen gewijzigd worden met instemming van de leden. In de aankomende ALV willen wij graag de nieuwe statuten voorleggen, zodat erover gestemd kan worden.

Voor een stemming over een statutenwijziging moet echter tweederde van alle leden aanwezig zijn. We schatten in dat die opkomst te hoog gegrepen is. Indien deze benodigde aanwezigheid niet gehaald wordt, moet er een tweede ALV gehouden worden.

Uit praktische overwegingen hebben wij besloten om daarom op woensdag 29 november twee ALV’s op één avond te houden. Indien er bij de eerste ALV onvoldoende leden aanwezig zijn, kunnen de aanwezige leden op de tweede ALV wél stemmen over de statuten.

Hoe kun je je voorbereiden op de ALV?
Zoals gebruikelijk stuurt het bestuur de benodigde stukken van de ALV tijdig naar alle leden. De conceptagenda zal uiterlijk 14 dagen voor de vergadering verzonden worden. De definitieve agenda volgt uiterlijk 7 dagen vantevoren. Naast de statuten zullen ook de reguliere zaken zoals het jaarverslag besproken worden deze avond.

Ook de nieuwe statuten stuurt het bestuur zo snel mogelijk naar alle leden. Op dit moment wachten we echter nog op feedback van de notaris.

Omdat we enkele zaken uit de statuten willen ‘verplaatsen’ naar het huishoudelijk reglement zal er ook een stemming plaatsvinden over dit huishoudelijk reglement. Dit zullen geen grote inhoudelijke wijzigingen zijn. De wens bestaat om het huishoudelijke reglement ook een keer goed te vernieuwen. maar dat staat niet tijdens deze ALV op de agenda.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij de ALV maar wel je stem willen laten horen, dan kun je iemand anders machtigen om jouw stem door te geven. Deze machtiging moet je vantevoren doorgeven aan secretaris Mark. Vragen over de statuten kun je stellen aan voorzitter Irene.