Op woensdag 17 november vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van BC Mariken plaats. Secretaris Hans Offereins is bezig om de officiële notulen uit te werken. Zodra dit verslag af is, versturen wij het naar onze leden. In dit overzicht geeft het bestuur alvast een korte update van de belangrijkste besluiten die tijdens de ALV zijn genomen.

Lustrumcommissie
Op woensdag 4 mei bestaat BC Mariken 45 jaar. Rond die tijd willen we het bestaan van onze vereniging graag vieren met een groot en leuk feest! Wie mee wil denken over de lustrumdag is uitgenodigd een berichtje te sturen naar het bestuur.

Nieuwe RBC
Clark Nowack, Tijn Pfaffenhöfer en Harrie Nagtegaal hebben zich verkiesbaar gesteld voor de Recreanten- en Beheerscommissie (RBC). Paul Deneer treedt af als voorzitter, maar blijft wel lid van de commissie. Clark neemt de voorzitterspositie over en treedt toe tot het bestuur.

Samen gaat deze nieuwe RBC zich richten op alle seniorenleden van BC Mariken. Ze gaan nadenken over bijvoorbeeld het verwelkomen van nieuwe leden en het vrij spelen op vrijdagavond. Heb je leuke ideeën? Stuur een berichtje aan de RBC.

‘21-20’-Husselronde afgeschaft
Op de vrijspeelavonden op vrijdag in de Jan Massinkhal hebben we een tijd geëxperimenteerd met de ‘21-20’-Husselronde. Daarbij verdeelde een vrijwilliger alle spelers over de baan. In de praktijk bleek dit vaak lastig. Daarom stoppen we met dit husselen. De nieuw verkozen RBC gaat zich buigen over andere initiatieven om het mengen op vrijdagavond te stimuleren.

Contributierestitutie over seizoen 2020-2021
In mei 2021 had de ALV al besloten dat het bestuur een deel van de contributie over het vorige seizoen 2020-2021 mocht teruggeven, omdat de vereniging geld over had gehouden aan de badmintonbeperkende coronamaatregelen. Op de ALV van november kon het bestuur melden hoeveel contributie aan de leden kon worden teruggeven. Penningmeester Irene Schouten heeft deze contributierestitutie inmiddels uitgevoerd.

Op de aanstaande ALV van mei buigen we ons over de contributie van het huidige seizoen 2021-2022.

Financieel beleid
De ALV heeft het door onze penningmeester opgestelde financieel beleidsstuk goedgekeurd. Een overzicht met de hoofdpunten van dit beleid vind je op onze Documenten-pagina.

Jaarverslagen
De ALV heeft het door de bestuur- en commissieleden opgestelde jaarverslagen van seizoen 2020-2021 goedgekeurd. Ook het financiële verslag is goedgekeurd, zowel door de kascontrolecommissie als door de ALV.

De volgende ALV is in mei 2022.